Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juni 2019.

1. Beatrijs Dijkman

Dit is de privacyverklaring van de eenmanszaak Beatrijs Dijkman. Beatrijs Dijkman handelt altijd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beatrijs Dijkman verkrijgt de persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan Beatrijs Dijkman verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan Beatrijs Dijkman je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

2. Verzamelde gegevens

Beatrijs Dijkman verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Gezinssamenstelling;
 • Medische gegevens;
 • Burgerservicenummer;
 • Inhoud van communicatie;
 • IP-adres.
3. Doeleinden verwerking

Beatrijs Dijkman verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
4. Grondslagen

Beatrijs Dijkman verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan je overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

5. Je dossier

De wet verplicht Beatrijs Dijkman om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht Beatrijs Dijkman om de dossiers drie jaar te bewaren.

6. Geheimhouding

Beatrijs Dijkman heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Beatrijs Dijkman alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet Beatrijs Dijkman het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt Beatrijs Dijkman als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met jou te bespreken.

7. Beveiliging

Beatrijs Dijkman vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Beatrijs Dijkman passende beveiligingsmaatregelen genomen. Beatrijs Dijkman maakt gebruik van een beveiligde e-mailverbinding en versleuteld je persoonsgegevens met en een wachtwoord, om zo onbevoegde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen.

Ik raad je aan, indien nodig, hier ook gebruik van te maken tijdens het contact met mij om zo je persoonsgegevens te beschermen.

8. Bewaartermijnen

Beatrijs Dijkman zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Doorgaans is dit vijf jaar na het laatste contact met Beatrijs Dijkman, gerelateerd aan het uitvoeren van de overeenkomst. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Beatrijs Dijkman zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

9. Inzage en correctie

Je hebt het recht om Beatrijs Dijkman een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan je Beatrijs Dijkman verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

10. Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar:

Beatrijs Dijkman
Wipstrikkerallee 1, 8023 DR Zwolle,
06 – 16 41 53 14

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Beatrijs Dijkman, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beatrijs Dijkman kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.